VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA - Vynikající materiál s ohledem na řadu lékařských témat, různé zranění, léky.

Share Tweet Pin it

Pro posouzení užitečnosti materiálu stačí podívat se na obsah.

1. TYPY ZDRAVOTNICTVÍ. CÍLE A OBJEM PRVNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE.
1.1. Typy péče
1.2. Opatření první pomoci
1.3. Koncept imaginární a skutečné smrti, příznaky smrti
1.4. Pochybné náznaky smrti
1.5. Explicitní znaky mrtvoly


1.6. Terminální stavy před biologickou smrtí
1.7. Resuscitace při zastavení dechu
1.8. Standard 14 - umělé dýchání "ústa na ústa" nebo "ústa k nosu"
1.9. Externí masáž srdce.
1.10. Standard 15 - provádění nepřímé masáže srdce
1.11. Symptomy indikující možnou srdeční zástavu
1.12. Odhadované známky účinnosti resuscitace
2. Prostředky pro první lékařskou péči.
2.1. Sada první pomoci (AI-2)
2.2. Balíček individuální (PPI).
2.3. Standardní číslo 1 - zavedení individuálního obvazového balíčku (PPI)
2.4. Jiné obvazy
2.5. Obecná pravidla pro uložení obvazů
2.6. Individuální protichemický obal
2.7. Standard č. 12 - částečná dezinfekce otevřených oblastí pokožky
kdy je ovlivněna VO
2.8. Trubka injekční stříkačky pro podávání antidot.
2.9. Norma č. 11 - příprava stříkačky z tuby pro podání protilátky
3. PRVNÍ POMOC PRO POMOC.
3.1. Rany
3.2. Základní principy první pomoci v případě ran
3.3. Postavení oběti během přepravy.
3.4. Bandáže hlavy a krku
3.5. Normativní číslo 2 - uložení primárního obvazu na hlavu
3.6. Bandáže hrudníku a břicha
3.7. Normativní číslo 3 - uložení primárního obvazu na horní končetiny
a hrudníku.
3.8. Bandáže horních a dolních končetin.
3.9. Normativní číslo 3 - uložení primárního obvazu na horní končetiny
a hrudníku.
3.10. Normativní číslo 4 - uložení primárního obvazu na dolní končetiny.
4. PRVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE PRO BLEEDINGY A TRAUMATICKÝ ŠOK.
4.1. Typy krvácení.
4.2. První pomoc při krvácení.
4.3. Stisknutím arterií fixací končetiny v určité poloze.
4.4. Uložení gumového hemostatu
4.5. Standard č. 5 - aplikace gumového hemostatu
4.6. Standardní č. 6 - superpozice kroucení pomocí šátku
a další improvizované prostředky
4.7. První pomoc při některých vnějších a vnitřních krvácení
4.8. Krevní skupiny.
4.9. Traumatický šok.
4.10. První pomoc v případě šoku.
5. ZDRAVOTNÍ STAROSTLIVOSTI PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, ZABEZPEČOVÁNÍ ZÁVAD A VLASTNOSTI.
5.1. Bolest.
5.2. Vyvrtávání a slzy
5.3. Dislokace5
6. PRVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE V KOSTNÍCH KRVÁCH.
6.1. Základní opatření první pomoci při zlomeninách kostí...
6.2. Norma č. 7 - ukládání pneumatik na ramenou a předloktí z improvizovaných materiálů
6.3. Standard č. 8 - superpozice na dolní končetině pneumatiky Cramer
6.4. Poškození lebky a mozku
6.5. Zlomenina páteře.
6.6. Zlomenina pánevních kostí
9. První lékařská pomoc v dlouhodobém výhledu.
7.1. Závažnost kompresního syndromu.
7.2. Standard č. 13 - využití z poškozených prostor a zablokování
pomocí hygienického pásku
8. PRVNÍ ZDRAVOTNÍ POMOC V ZAŘÍZENÍ A LÁTKÁCH.
8.1. První pomoc při popálení.
8.2. První lékařská pomoc v případě omrzliny
9. OPATŘENÍ PRO PRVNÍ POMOC PRO NEHODY.
9.1. Elektrický šok a blesk.
9.2. Třesení a uškrcení.
10. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC PRO ZNEČIŠTĚNÍ A NEBEZPEČÍ
CHEMIKÁLIE.
10.1. Skupiny otravných látek a SDEV
10.2. Léze nervových a paralytických látek
10.3. Léze kožních puchýřů.
10.4. Vady OM a DDT obecného zásahu.
10.5. Otrava oxidem uhelnatým.
10.6. Léze OB a DYNAV uškrcení.
10.7. OA a dráždivé účinky
10.8. První lékařská pomoc postiženým OB (SDYAV).
10.9. Nasazení plynové masky na postiženou osobu.
10.10. Vypracování standardního čísla 9 - uvedení plynové masky na "postižené".
10.11 Vypracování normy č. 10 - uvedení plynové masky s přilbou SHR
k "postiženému"
10.12. Obecné požadavky na poskytování první pomoci pro porážku SDEV
10.13. Poskytnutí první pomoci v případě OB
nervový a paralytický účinek.
10,14. Poskytnutí první pomoci v případě OB
puchýře
10.15. Poskytnutí první pomoci v případě porážky všemi toxickými látkami
10.16. Poskytnutí první pomoci v případě porážky stentu OB
11. PRVNÍ ZDRAVOTNÍ POMOC V OBLASTI INFEKCÍ RADIACE.
11.1. Rádioaktivní znečištění oblasti
11.2. Radiační nemoc.
11.3. Stupně závažnosti akutní radiační nemoci
11.4. První lékařská pomoc obětem radiační kontaminace.
12. ZÁKLADY HYGIENICKÝCH ZNALOSTÍ.
12.1. Osobní hygiena
12.2. Základy epidemiologie
12.3. Cholera
12.4. Příbuzná krávou
12.5. Mor
12.6. Opatření na prevenci infekčních nemocí.
12.7. Karanténa

Trénink pro implementaci N-VMP-6 a N-VMP-7

Výstražné signály by měly být známy všem pracovníkům jednotky. Vedoucí družstva předem určuje postup pro akce podřízených na výstražných signálech a na jejich poloze předloží příslušné příkazy

Na signálu oznamování radioaktivní, chemické a bakteriální kontaminace podané v čas pochodu, pohyb se nezastaví. Každý řidič pozoruje své místo ve sloupci, nastavuje rychlost a vzdálenost. Okny kabin, šachet, žaluzie jsou uzavřeny. Personál nosí masky (řidiči kolová vozidla nosit masky s krátké přestávce, a řidiči pásová vozidla - v pohybu při nízkých otáčkách), zatímco v indoor automobilu nebo obrněného transportéru, oznámení řidiči signál. Když na otevřených vozidlech personál nosí také ochranné pláště.

V průběhu ofenzívy na signál oznamování radioaktivní, chemické a bakteriální kontaminace personál okamžitě nosí plynové masky a další prostředky ochrany a pokračuje v bojové misi. Výrobky na ochranu kůže se používají v závislosti na typu infekce, meteorologických podmínkách a způsobu pohybu.

Na obraně Osazenstvo vyzváněcím signálem nosí masky, a podle pokynů velitele nebo skrývat v bunkrech a přístřešků, nebo klade na ochranu pokožky. Pozorovatelé a výpočty povinností výstražného signálu na plynových maskách a prostředcích na ochranu kůže a zůstávají na jejich místech pokračovat v bojové misi.
Signál pro oznámení konce radioaktivní, chemické bakteriální kontaminace není stanoven. Jednotlivé prostředky ochrany jsou odstraněny na příkaz velitele jednotky poté, co zařízení zjistily, že neexistuje nebezpečí zranění. U předčasně narozených deprotekčních prostředků, a to zejména v případech, kdy útočník vysoce relativní vlhkosti může mít za následek ztrátu desorpce (uvolnění do atmosféry) toxických látek do oděvu a vybavení.

Základy bezpečnosti života

Provádění norem pro poskytování PHC.

Cíle: učí a rozvíjí dovednosti v správné a rychlé aplikaci sterilních obvazových obvazů do základních částí lidského těla.

Metody vedení: příběh, rozhovor, vysvětlení, demonstrace.

Místo: školní třída.

Čas: 45 min.

Plán:

1. Úvod:

2. Hlavní část:

3. Závěr:

Praktický vývoj norem pro aplikaci bandáží do různých oblastí těla s využitím dočasných a improvizovaných prostředků k zastavení krvácení.

Norma č. 2 - Uložení primárního obvazu

PŮVODNÍ POLOHA: "Zraněný" a praktikant lže. Čas potřebný k odhalení rány se nezohledňuje (je povoleno obvazování nad oblečením). Obvazový materiál a jiná zařízení první pomoci (svazky, pneumatiky) jsou v rukou stážisty nebo vedle něj.

Příkazem: "K naplnění normy - Pokračovat" Trainee detekuje zranění a pokračuje v aplikaci bandáže.

Čas se započítává od začátku zavádění obvazu, dokud není bandáž zajištěna (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).

 1. odstranit čepici z "zraněného";
 2. otevřete obvazový obvaz nebo obvaz (pro splnění standardního čísla 1);
 3. sklopte podložky PPI a aplikujte je na postižené oko;
 4. opravit obvaz dva kruhové horizontální prochází kolem hlavy, je odvíjení zleva doprava, je-li aplikován na pravé oko, a zprava doleva, pokud se použije na levé straně;
 5. vyjměte obvaz zezadu dolů do zadní části hlavy, pod uchem ze strany špatného oka, diagonálně přes líce nahoru a zavřete oko. Šikmý průběh obvazu by měl být fixován kruhovým pohybem kolem hlavy;
 6. střídavé šikmé a kruhové údery, uzavřete oblast poškozeného oka;
 7. dokončete bandáž s kruhovými zdvihy na hlavě a upevněte obvaz (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).
 1. bandáž je slabě překryta (skluznice) nebo když je aplikována, vytvářejí se "kapsy", záhyby;
 2. obvaz není fixován nebo fixován uzlem přes ránu.
 1. odstranit čepici z "zraněného";
 2. otevřete obvazový obvaz nebo obvaz (pro splnění standardního čísla 1);
 3. sklopte podložky PPI a položte je na ucho;
 4. opravit obvaz dvě vodorovné krouživými pohyby kolem hlavy, to odvíjení zleva doprava, pokud se použije na pravé ucho a zprava doleva, pokud se použije na levém uchu;
 5. vést obvazy kolem pravého (levého) ucha a jednoho zdvihu kolem hlavy a upevnit předchozí průběh obvazu;
 6. střídající se kurz, uzavřete oblast poškozeného ucha;
 7. dokončete obvaz s jeho upevněním (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).
 1. bandáž je slabě překryta (skluznice) nebo když je aplikována, vytvářejí se "kapsy", záhyby;
 2. obvaz není fixován nebo fixován uzlem přes ránu.
 1. otevřete obvazový obvaz nebo obvaz (pro splnění standardního čísla 1);
 2. ohýbat rameno v kolenním kloubu v pravém úhlu;

5. nalepte obvaz kruhovými kruhy podél čáry kloubu a zajistěte jej (pomocí kolíku nebo konců ručně obvazového obvazu).

 1. bandáž pro začátek kruhovými fixačními prohlídkami přímo podél linie kloubu;
 2. pak obvaz střídavě provádět nad nebo pod kolena, která zahrnuje dvě třetiny z předchozích cest (všechny průchody kříž na povrchu loketního ohybu) a opravit (kolík nebo roztrhané konců páskové obvaz).

2. ohýbat rameno v kolenním kloubu pod pravým úhlem;

5. Ukončete obvaz s kruhovými kruhy v horní třetině holení pod kolenním kloubem a upevněte jej (pomocí kolíku nebo konců rukavého obvazového obvazu).

6 Ukončete obvaz s kruhovými kruhy v horní třetině holeně nebo ve spodní třetině stehna, v závislosti na tom, kde je poškození umístěno a zajistěte jej (s kolíkem nebo konce roztrhaného pásku bandáže).

 1. bandáž je slabě překryta (skluznice) nebo když je aplikována, vytvářejí se "kapsy", záhyby;
 2. obvaz není fixován nebo fixován uzlem přes ránu.

4. Poté opakujte prohlídku obvazu směrem nahoru o jednu třetinu nebo polovinu šířky obvazu;

5. Bandáž je ukončena kruhovými kruhy kolem hrudníku a připevněna bandáží (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).

4. Následně se pohyb bandáže na zadní straně vráti do oblasti podpaží zdravé strany. Každý následný osmičkový pohyb se opakuje o trochu nižší než předchozí;

5. Bandáž je ukončena kruhovými kruhy kolem hrudníku a připevněna bandáží (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).

 1. bandáž je slabě překryta (skluznice) nebo když je aplikována, vytvářejí se "kapsy", záhyby;
 2. obvaz není fixován nebo fixován uzlem přes ránu.
 1. otevřete obvazový obvaz nebo obvaz (pro splnění standardního čísla 1);
 2. s pronikajícím rázem hrudníku na ráně, naneste na vnitřní stranu pogumovaný potah, pak gázové polštářky a pribintovat. Při poranění v hrudníku bez komplikací pneumotoraxu na ráně použijte gázové podložky a začněte obvazy;
 3. Bandage začíná fixací bandáže několika kruhovými údery na hrudi;
 4. obvaz by měl být vytažen na přední straně prsa nahoru šikmo doprava k levému rameni, pak přes záda napříč k pravému rameni a šikmo spuštěn pod levým podpaží. Zajistěte obvaz kolem hrudníku. Potom by měla bandáž směřovat přes levé rameno a opakovat druhý a třetí pohyb.
 1. otevřete obvazový obvaz nebo obvaz (pro splnění standardního čísla 1);
 2. sklopte podložky PPI a aplikujte je na ránu;
 3. Bandage začíná fixací bandáže kruhovým pohybem nad kotníky;
 4. pak obvaz na zadní straně nohy, dolů na chodidle a vedoucí kolem nohy;
 5. poté zvedněte obvaz podél chodidla a zabalte ho kolem zadní části kotníku. Opakujte tahy, dokud není oblast spojů zcela pevná;
 6. obvaz by měl být dokončen fixací bitu na stopce pod mřížkou.
 1. bandáž je slabě překryta (skluznice) nebo když je aplikována, vytvářejí se "kapsy", záhyby;
 2. obvaz není fixován nebo fixován uzlem přes ránu.

Školení při zavádění norem pro zastavení krvácení a uložení imobilizačních zálievky pro zlomeniny kostí č. 3, 4, 5

Norma č. 3 - Uložení gumového hemostatického postroje na stehno (rameno)

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Stážista leží v blízkosti "zraněných", drží v ruce turnaj.

Příkazem: "K naplnění normy - Pokračovat" student použije turnaj.

Plnění této normy končí upevněním postroje.

 1. vezměte pryžovou turnaj s oběma rukama ve střední části a silně se protáhněte;
 2. hořet v roztažené podobě, zabalit 2-3krát kolem kyčle (ramen) nad bodem krvácení tak, aby první otevírání bylo přísnější než následující otáčky a že závity ležely vedle sebe;
 3. upevněte konce kabelového svazku řetězem a hákem nebo vázněte uzel;
 4. uveďte čas položení svazku na list papíru a vložte jej pod svazek.
 1. turnaj je umístěn na ploše, která neodpovídá ráně;
 2. turnaj je položen na holé tělo bez podšívky, natažené kůže;
 3. stážista neuvedl čas využití.
 1. nesprávné použití turnaju (relaxace nebo klouzání), což způsobuje opakované krvácení, které ohrožuje život zraněných.

Normativní číslo 4 - překrytí pomocí šátku a dalších improvizovaných prostředků na stehně (rameno)

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Stážista leží v blízkosti "zraněných", drží se v jeho rukou.

Příkazem: "K naplnění normy - Pokračovat" učící se učí.

Výkonnost standardu končí fixací zkroucení.

 1. Šátek (nebo improvizovaný materiál) by měl být obtočený kolem kyčle (ramen) nad místem poranění a spojen se silným uzlem;
 2. Ve výsledné smyčce vložte hůl a otočte ji;
 3. upevněte konce tyče na stehno (rameno) obvazem.

označte čas pro překrytí kroucení na list papíru a dejte jej pod rotaci.

Standard č. 5 - Překrytí pneumatik z improvizovaného materiálu pro zlomeniny kostí horních a dolních končetin

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: když se pneumatika aplikuje na rameno (holeně), "zraněný" sedí na zemi a praktikant pracuje v pohodlné poloze. Pneumatika je umístěna na oblečení (doba montáže pneumatik není součástí specifikace). Nepotřebujete oblékání. Obvazový materiál, pneumatiky jsou vedle stážisty.

Příkazem: "K naplnění normy - Pokračovat" student uloží pneumatiku.

Provádění akcí v zlomenině kostí ramenních konců se zavěšením ruky na šátek (bandáž, popruh); se zlomeninou kostí hřbetu - tím, že fixuje obvaz (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).

První pomoc při poranění. Normativní: "Překrytí primárního obvazu"

Vlastnosti vývoje norem pro VMP

Normy pro vojenskou lékařskou přípravu v průběhu výuky a výcviku jsou vypracovány na provozních školicích zařízeních.

Lékařské pokládání by mělo být plně vybaveno lékařským vybavením (školením nebo personálem) pro vypracování standardů. Nástroj a zařízení používaná při provádění norem musí být uvedena do provozu.

Norma se považuje za splněnou, pokud jsou během jízdy dodržovány podmínky jejího výkonu a nedošlo k porušení bezpečnostních požadavků, jakož i charty, příručky, pokyny a příručky.

Pokud pracujete mimo standardní stážisty přijaté alespoň jedna chyba, které by mohly vést ke zranění osob (poškození) personálu, lékařského vybavení poruchy nebo havárie, provádění norma přestává a student je hodnocen na „nevyhovující“.

Za porušení standardního provedení sekvence, která nevedla k nehodám, poškození (poškození) lékařské vybavení, a za každou chybu, což má za následek porušení standardní implementace, požadavky kódy, manuály, návody, návody, vyhodnocení skóre se sníží o jedno.

Když normy pro pracovníky v prostředku na ochranu pokožky (UGC, A-1 a podobně), čas se zvýší o 25%, zatímco v respiračních ochranných prostředků (maska, respirátor) - 10%, s výjimkou poměrů které výkon Poskytuje se pouze v ochranných prostředcích.

Pokud je teplota vzduchu minus 10 ° C a níže, a 30 ° C a výše, v silném dešti, sněhu, časové poměry vykonávání zvýšena na 20%, při provozu v noci, kdy je doba pro noční podmínek, které nejsou definovány, se zvyšuje na 30%.

Runtime vojenský standard (jednotka) měřeno stopkami od okamžiku příkazu posuvu „k provedení standard - PROCEEDING‚(nebo jiný povelový signál Set), dokud specifikaci provedení nebo příkazové zprávy (žáka) k jeho provedení.

Postup pro určení posouzení shody s normami

Pokud je standard vyvíjen několikrát během tréninku, vyhodnocení jeho implementace je určeno posledním zobrazeným výsledkem nebo výsledkem pokusu o kontrolu.

Individuální posouzení vojáka pro implementaci několika standardů pro vojenský výcvik v lékařství je určeno odhady přijatými pro implementaci každého standardu a považuje se za:

pokud se neposuzuje méně než 90% auditovaných norem, zatímco alespoň 50% norem je hodnoceno jako "vynikající"

pokud se nejméně 80% kontrolovaných norem hodnotí pozitivně, zatímco alespoň 50% norem je hodnoceno alespoň "dobrou"

pokud je kladně hodnoceno alespoň 70% norem a při hodnocení tří standardů jsou dvě pozitivně hodnoceny, jedna z nich není nižší než "dobrá"

Pokud jsou podmínky pro hodnocení "neuspokojivé"

Hodnocení výkonu jednotlivých standardů pro oddělení je odvozeno podle individuálních hodnocení účastníků a je určeno:

pokud nejméně 90% stážistů získalo pozitivní známky, zatímco alespoň 50% stážistů získalo "vynikající" stupeň

pokud nejméně 80% stážistů získalo kladné známky, zatímco alespoň 50% stážistů dostalo hodnocení alespoň "dobré"

Pokud alespoň 70% stážistů získalo kladné známky

Pokud jsou podmínky pro hodnocení "neuspokojivé"

Normativní: "Překrytí primárního obvazu"

Podmínky, pořadí provedení a pokyny pro vypracování standardu

Aplikace primárního obvazy

Podmínky pro provedení normy

"Zraněný" a pomocná lož. Obvazový materiál a další prostředky první pomoci (šátek) jsou v rukou ošetřovatele nebo vedle něj.

Pořadí normativního souladu

Vedoucí skupiny objasňuje povahu a umístění rány, jako například: „ohromil pravé oko“ (dále jen „rány ramenního kloubu,“ atd.) A dává příkaz, například: „Pro splnění normy - útok“ Facilitátor rozbalí obal a provede obvaz na ránu.

Když je obvaz aplikován, čas se počítá od začátku zavádění obvazu, dokud není bandáž zajištěna (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).

Metodické pokyny pro vypracování normy

Doba potřebná k odhalení rány se nezohledňuje (je povoleno zalepit místo rány na jednotku).

Při aplikaci obvazu do oka nemůžete kopat do léku a oči vypláchnout a spálit oči. To může vést k infekci v něm. Nesnažte se odstraňovat cizí těla z očí, stačí odstranit kusy zeminy a jiné předměty, které leží volně v oku a v jeho blízkosti.

Obvaz na pravé oko je obvazován zleva doprava, do levého oka - zprava doleva.

Při aplikaci obvazu na ucho je třeba mít na paměti, že poškození ušní dutiny podle klinického průběhu a poskytované lékařské péče se významně neliší od kožních lézí druhého místa. Avšak vzhledem k dobrému přilepení ušnice by mělo být pokud možno zachováno i při úplném oddělení.

Vnější sluchový kanál je poškozen zlomeninou spáry spodní čelisti, střelnými zraněními, zlomeninami základny lebky. Často dochází k prasknutí tympanické membrány. Krvácení z vnějšího ucha může být příznakem těžké zlomeniny zlomeniny základny lebky.

Obvaz na pravém uchu je spojen zleva doprava, na levém uchu - zprava doleva.

Při traumatu kolenního kloubu je kolem kloubního kloubu ovázána želva.

Při poškození přímo v oblasti kolenního kloubu se aplikuje obvaz s želvou. Pokud je léze umístěna nad nebo pod kloubem, použije se želvovina rozbíjející se bandáž.

Při absenci obvazového materiálu je kolenní kloub obvazován obvazovým obvazem, který se provádí lékařskou šatkou.

Při poranění kolena pokrývá želva oblast kolenního kloubu. Obvaz želva umožňuje spolehlivě uchovávat obvazový materiál v oblasti kolenního kloubu a přilehlých oblastí, zatímco pohyby v kloubu jsou omezeny jen nepatrně. Pokud se poškodí přímo v oblasti kolenního kloubu, překryje se želatinovým obvazem, s poškozením v blízkosti kolenního kloubu - divergentní. Obvaz se aplikuje v poloze lehkého ohybu ve spoji.

Při poškození ramenního kloubu se na oblasti ramenního kloubu provádí špičatá bandáž. Tento obvaz umožňuje udržet obvaz rány dobře na ráně v oblasti ramenního kloubu a ploch sousedící s ním. Křižovatka bandážních zájezdů se provádí přímo přes obvaz kryjící ránu.

Na levém ramenním obvazovém obvazovém lemování zleva doprava, vpravo - zprava doleva, to znamená, že bandážování špičatého obvazu se provádí ve směru po straně léze. Na oblasti ramenních kloubů se vyskytují vzestupné a sestupné bandáže.

V případě poranění hrudníku se provádí osmiformové (křížové) oblékání. Obvaz se skládá z obvazových zájezdů, jejichž průběh se podobá tvaru kříže nebo tvaru osm. Křižovatka bandážních zájezdů by měla být umístěna v projekci rány. Každé další prohlídnutí obvazu zcela překrývá předchozí bez obvinění. Možná drobné přemístění prohlídek, které jsou nezbytné pro to, aby bandáž zcela pokryla obvaz na ránu.

Osmimenzionální bandáž spolehlivě drží obvazový materiál na přední a zadní části hrudníku.

Pokud se použije na hlezenního kloubu je použit Phillips (vosmiobraznuyu) pásku, který umožňuje bezpečně upevnit hlezenního kloubu je poškozené vazy a některé choroby kloubů.

Přípravné akce, které nejsou zahrnuty v podmínkách normy

Standard péče

standardní péče - množství zdravotní péče poskytované pacientovi v určitém nozologických podobě v souladu s ICD-X, která byla schválena vyhláškou ministerstva zdravotnictví Ruska, a proto doporučil, aby federální odborných léčebných ústavech v poskytování horních močových cest. Standardní péče zahrnuje seznam diagnostické a terapeutické lékařské služby, množství a frekvenci jejich použití, seznam léků používaných ukazuje seznam jedno a předmětu dávek nákladných zdravotnických prostředků (včetně implantátů, implantáty, atd), seznam složek krve s uvedením počtu a frekvence jejich použití.

Normy lékařské péče se používají k výpočtu nákladů na zdravotní péči a mohou být také použity pro stanovení požadavků na poskytování lékařských a diagnostických služeb pacientům s určitými nosologickými formami onemocnění a organizaci činností pro sledování kvality zdravotní péče.

Normy finančních nákladů na poskytování VMP

Standardy finanční náklady na zajištění horních močových cest - hodnota finančních aktiv je poskytována federálního rozpočtu náklady spojené s poskytováním horních močových cest, jak byl vypočítán v souladu s normami péče o jednotku financování HMP - léčeného pacienta a schválena ruským nařízení ministerstva zdravotnictví k provádění státní úkol poskytnout VMP v podřízené společnosti Roszdrav, FMBA Ruska a RAMS FSU.

Stanovené standardy finančních nákladů jsou rozlišeny podle profilu ČOV, zajišťují složení kompenzovaných nákladů a používají se pro plánování, financování a účtování výdajů federálního rozpočtu pro VMP.

Talon směru na VLP - forma účet N y primární zdravotnickou dokumentaci 025 / VMP, který obsahuje informace potřebné pro organizaci evidence a kontroly poskytování VLP u pacienta v důsledku federálního rozpočtu, který je naplněn v každé fázi získávání VMP.

Směr kuponu na VMP se používá k vytvoření "čekajícího seznamu" a registru VMP.

Seznam čekatelů VMP ("čekatelský seznam") - informace o pacientech, kteří podle zavedeného postupu obdrží VMP na úkor federálního rozpočtu. Tvar „čekací listině“ schválené vyhláškou ministerstva zdravotnictví Ruska od 05.10.05 N 617 „o postupu občanů ze strany výkonné moci subjektů Ruské federace v oblasti zdravotní péče na ošetřované místo v přítomnosti lékařských indikací.“

"Seznam čekatelů" je vyplněn na základě informací z "Voucher-Direction for VMP" a je součástí registru VMP.

Na základě "čekací listiny" se vytváří databáze pro pacienty, kteří potřebují poskytnout VMP, což umožňuje zvládnout potřeby obyvatel Ruské federace ve VMP.

Registr VMP je jednotná elektronická databáze, která vznikla na základě odkazu "Talon na VMP" a obsahuje informace o pacientech:

- předání nebo předtím zavedený postup pro potvrzení lékařských indikací pro příjem VMP na úkor federálního rozpočtu;

- čeká na přijetí;

- pacientů podstupujících léčbu, kteří byli léčeni FSOM;

- Osoby, kterým byl odepřen přístup k VMP;

Normy pro vmn

Bandáž na pravém (levém) oku

Když je obvaz aplikován, čas se započítává od okamžiku, kdy je obvazový materiál nasazen na vazbu obvazu (kolík nebo konce roztrhané pásky, obvaz).

- bandáž je slabě překrývají (skluzavky) nebo když je aplikována, vytvářejí se "kapsy", záhyby);

- obvaz není fixován nebo fixován uzlem přes ránu.

Provedení recepce končí fixací popruhu a časem jeho uložení.

- překrývající postroj na nevhodnou oblast;

- použití turnaju na holé tělo bez podšívky, porušení kůže z kůže;

- stážista neuvedl čas využití.

Pokud je postroj nesprávně aplikován, což může způsobit znovuzískání, které ohrožuje život zraněných (uvolnění nebo sklouznutí), posouzení se provede "neuspokojivé".

Provedení příjmu končí zakončením šátku a určením doby její aplikace.

- použití šátku na nevhodnou oblast;

- použití šátku na holé tělo bez podšívky, porušení kůže pokožky;

- stážista neuvedl čas využití.

Pokud je šátek špatně aplikován, což může způsobit opakované krvácení, které ohrožuje život zraněných (uvolnění nebo sklouznutí), je posouzení provedeno "neuspokojivé".

Pneumatika je umístěna na výbavě (doba přípravy pneumatiky není součástí normy). Nepotřebujete oblékání. Obvazový materiál, pneumatiky, jsou vedle stážisty.

Příjem výkon na přelomu ramenní kosti končí závěsnými rameny na šátek (bandáží, pás); s zlomeninou kostí hřbetu - upevnění obvazu (kolík nebo konce roztrhaného obvazového obvazu).

- pneumatika nebyla přesně nastavena;

- nedostatečná fixace pneumatiky;

- porušení pracovní sekvence při aplikaci pneumatiky.

Pokud překrytí pneumatiky nedává potřebnou imobilizaci zraněné končetiny, posouzení se provede "neuspokojivé".

Normy pro vmn


ODDĚLENÍ ZDRAVÍ VORONEZSKÉHO KRAJE

z 11. května 2016 N 1042

O schválení stanovení rozsahu přidělených z rozpočtu do rozpočtu kraje pro poskytování terciární péče a standardy finančních nákladů

____________________________________________________________________
Stal se z něj za neplatnou na základě objednávky DZ Voroněžské oblasti od 11.01.2017 N 38, která vstoupila v platnost ode dne oficiálního vyhlášení (zveřejněno v informačním systému „Portál Voroněžské oblasti v Internetu“ http://www.govvrn.ru - 20.01.2017).
____________________________________________________________________

Postupů identifikace přidělených z rozpočtu do rozpočtu kraje pro poskytování terciární péče a standardy finančních nákladů


1. Toto nařízení zavádí mechanismus pro stanovení výše rozpočtových prostředků pro finanční podporu high-tech lékařskou pomoc ruských občanů, kteří mají bydliště na území Voroněžské oblasti, ve zdravotnických zařízeních v rámci působnosti Ministerstva zdravotnictví Voroněžské oblasti, podle skupiny, typy a metody high-tech zdravotní péče, zvláštní sekce II "Seznam typů high-tech zdravotní péče, které nejsou zahrnuty v základním programu povinné o zdravotním pojištění, finanční zabezpečení, které se provádí pomocí finančních prostředků od federálního rozpočtu z rozpočtu Spolkové Povinné zdravotní pojištění fondu ve formě dalších mezivládních transferů „přílohy k programu státních záruk bezplatnou zdravotní péči pro občany za rok 2016, která byla schválena v RF vládní nařízení ze dne 12.19.2015 N 1382.

Dodatek. Normy finančních nákladů podle druhů (metod) a skupin špičkové zdravotnické péče nezahrnuté do základního programu povinného zdravotního pojištění

Aplikace
k Řádu
stanovení výše rozpočtových prostředků,
stanovené v regionálním rozpočtu
na poskytování špičkové lékařské péče
pomoc a standardy finančních nákladů

Normy finančních nákladů podle druhů (metod) a skupin špičkové zdravotnické péče nezahrnuté do základního programu povinného zdravotního pojištění

„Vojenská lékařská Training Manager VZDĚLÁVÁNÍ Library Vojenská lékařská Příprava Sběr materiálů a pokynů pro přípravu na výuku a cvičení NOVOSIBIRSK ACADEMIC. "

KNIHOVNA

LEADER

ZASEDÁNÍ

VOJENSKÝ-ZDRAVOTNÍ

PŘÍPRAVA

KNIHOVNA

LEADER

ZASEDÁNÍ

VOJENSKÝ-ZDRAVOTNÍ

PŘÍPRAVA

KOLEKCE

MATERIÁLY A PŘEDPISY

PRO PŘÍPRAVU PRO VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ

NOVOSIBIRSK

Training Division vojenské jednotky 34148 Toolkit projednala a schválila na zasedání akademického rozdělení pedagogicko-metodické rady vojenské jednotky 34148 v únoru 2003 (Zápis z řady UMS ____) a je určen pro důstojníky a poddůstojníků vzdělávací divize v rámci přípravy na zaměstnání a vzdělávání.

DRUHY LÉKAŘSKÉ PÉČE. CÍLE A OBJEM PRVNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE.

Druhy lékařské péče...................................................................... strana 6 1.1.

Činnosti první lékařské pomoci......................................................... strana 6 1.2.

Koncept imaginární a skutečné smrti, příznaky smrti................................. 6 1.3.

Pochybné náznaky smrti.................................................................. strana 6 1.4.

Explicitní kadaverické znaky................................................................................ strana 6 1.5.

Terminální stavy před biologickou smrtí..................... strana 6 1.6.

Resuscitace při zastavení dechu............................................................... strana 6 1.7.

Standardní číslo 14 - umělé dýchání "ústa na ústa" nebo "ústa k nosu".................. s.

Externí masáž srdce......................................................................... strana 7 1.9.

Norma č. 15 - provádění nepřímé masáže srdce................................... strana 8 1.10.

Symptomy, které indikují možnou srdeční zástavu................................ strana 8 1.11.

Vyhodnocení příznaků resuscitační účinnosti............................................ strana 8 1.12.

2. Prostředky pro první lékařskou péči.

Sada první pomoci (AI-2)................................................................. strana 9 2.1.

Individuální balení (PPI)................................................. strana 9 2.2.

Standardní číslo 1 - zavedení individuálního obvazového balíčku (PPI)...... s. 10 2.3.

Jiné obvazy................................................................... strana 10 2.4.

Obecná pravidla pro uložení obvazů............................................................... strana 10 2.5.

Individuální protichemický obal.................................................................................................................................................................................................................

Standard č. 12 - částečná sanace otevřených ploch pokožky 2.7.

kdy je ovlivněna VO................................................................................... strana 11 Stříkačka pro zavedení protilátky......................................................... strana 11 2.8.

Norma č. 11 - příprava injekční stříkačky z tuby pro podání antigeny

1.8. NORMATIVE č. 14 - UMĚLÝ NÁROD "ROT V ROTH" NEBO "ROTH IN THE NOSE"

PŮVODNÍ POLOHA: "zraněný" leží na zadní straně. Na příkaz: "UMĚLÝ VÝCHOZÍ PŘEDSTAVIT!" Stážista začíná uměle dýchat.

1.9 VNĚJŠÍ MASÁŽ SRDCE.

Komprese srdce umožňuje uměle vytvořit kardiální výkon a udržovat cirkulaci krve v těle. Současně je obnoven krevní oběh životně důležitých orgánů: mozku, srdce, játra, plíce, ledviny. V pre-nemocniční fázi, uzavřená masáž je prováděna, ve kterém srdce kontrakty mezi hrudní kostí a páteře. Při provádění vnější masáže je pacientovo srdce položeno na zádech na pevný podklad (podlaha, zem).

LADONOVÉ POVRCHY HANDŮ, POUŽITÉ JINÉ,

TLAČTE NA TĚLO S TĚŽKOU TĚŽKOU (8-9 KG)

JEHO NA SMĚŘUJÍCÍ PÁCE NA 4-5 SM. KOMPRESNÍ FREKVENCE

60-70 minut. RUKY MUSÍ LIŠTĚŤ NA DOLNÍ TŘETÍ POČAS, T.

E. ON 2 prsty nad starou.

1.10. NORMATIVE č. 15 - PROVÁDĚNÍ NEPŘÍMÉ MASÁŽE V SRDCI.

PŮVODNÍ POLOHA: "oběť" leží na zádech na ploché, ploché základně. Stážista stojí nad "zraněným". Na příkaz: "PROVÁDĚJTE NEPŘÍMOU MASÁŽE SRDCE, KTEROU MĚDĚTE!" Pracovník začíná pracovat.

1.11. PŘÍZNAKY, ZAZNAČUJÍCÍ MOŽNÉ ZASTAVENÍ SRDCE.

ABSENCE PULSU, VČETNĚ NA SLEEPOVÝCH A ČASTÝCH ARTERIÍCH.

ROZŠÍŘENÍ POTENCIÁLU S NEDOSTATKEM JEHO REAKCE NA SVĚTLOM.

ZASTAVENÍ DÝCHÁNÍ.

Ztráta vědomí.

VLNITOSTI ALEBO SYNTETICKÝ KOŽENÝ KŮŽE.

ABSENCE ARTERIÁLNÍHO TLAKU

Žádný srdeční tón.

RESPIRACE DÝCHÁNÍ;

FISTY, KTERÉ MOHOU ZOBRAZIT V MOMENTU ZTRÁTY ZAUJÍMAVOSTI A BE

PRVNÍ KANDIDÁTSOVÁ PŘÍZNAKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO STAROSTLIVOSTI O SRDCE.

POZOR! POKUD JEDNÝ ČLOVEK PERFORMUJE ODPOVĚĎ VEŠKERÝMI 15 SEDIMENTY

Hrudní kosti v intervalech 1 ° C se musí zastavit MASÁŽ 2 STRONG PRODUCE INSP ZPŮSOB z úst do úst. Dva lidé v resuscitaci by mělo být provedeno ONE inflaci plic po každém stlačení hrudní kosti 5

1.12. ODHADOVANÉ ZNAČKY ÚČINNOSTI REANIMACE.

Účinnost resuscitace se posuzuje zúžením žáka, vznikem reakce na světlo. Při provádění umělé respirace a nepřímé masáže srdce je proto nutné sledovat stav žáka. Každé 2-3 minutová masáž je třeba zastavit srdce určují vzhled kontrakce srdce nezávisle na carotid puls. Pokud se objeví puls, zastavte masáž srdce a pokračujte v umělém dýchání, dokud se nezávislé dýchání nestane stálé a rovnoměrné.

ÚČINNOST REANIMACE JE SCHVÁLENA NÁSLEDUJÍCÍMI ZNAČKY:

VZHLED PULSU V SPOJOVACÍCH, KORONÁRNÍCH ARTERII.

KONDENZACE BAREV A VZHLED REAKCE NA SVĚTLO.

ZNEŠKODŇOVÁNÍ MODRÝCH BARVÍ A "MRAZNÝ" DIVADÝ.

NÁSLEDUJÍCÍ OBNOVENÍ SELF-DÉLENÍ.

2. Prostředky pro první lékařskou péči.

Radioaktivních látek do dýchacího a trávicího ústrojí, pokud jsou vystaveny na infikované oblasti chrání masky, v jeho nepřítomnosti, je nutné použít respirátor, prachovkou masky nebo bavlněné gázy obvaz. Oči mohou být chráněny brýle konzerv. Výrazně snižuje účinek ionizujícího záření a radioaktivních látek na lidské tělo včasné použití radioprotektivních látek dostupných v lékařských soupravách OSOBNÍ (AI-2).

2.1. LÉKÁRNOST INDIVIDUÁLNÍ (AI-2).

Sada první pomoci obsahuje sadu lékařské DIOSAFFICISM 1). výrazy radioaktivní veschestvasredstv distribuován v hostitelských hnízd pro osobní profylaxi mi území (ezheplastmassovoy pole 1 tabletu pod hrozbou radioaktivní kontaminace Zářivka do 10 dnů). Tablety Nest 1 - RESERVE. 30-60 minut před (zadu depozice 6 ve schitovidGnezdo 2 - kanystrů RED tablety na dávku) ozáření. Opakované příjem chlorovodíkové lidské prostaty radioaktivní COLOR tablety, antidota 6 tablet povoleny pouze prostřednictvím jodu.

proti otravě organofosforem - 5-6 hodin. Zásuvka 7 - V PENALU BLUE látek. Slot 5 - dva barevné WHITE PENA- tablety (PROTIVOGnezdo 3 - velkými bílými LAA antibiotikum WIDE emetika). Vezměte PENÁLNÍ TABLETY (ANTI-SPECTRUM AKCE (ANTI-1 tableta s poraněním hlavy, co-agent 2), bakterie 1). třepání a pohmožděniny, které berou v primární po ozařování přijaté na rány a záření popálenin a za účelem reakce s gastrointestinální preduprenogo ozařování pro preventivní reprezentace nouzové zvracení.

střevní potíže 7 tabletovací tiky, když pracují v ložiskách infektsiontok na příjmu na první den a 4 VLÁDNÍ onemocnění (první přijímací 5 tablet denně po dobu 2 až 3 tabletách, ale po 6 hod druhé úložné dne. Tablety jsou další prostředky 5).

prevence infekčních zabole- časový úsek 6 - bílá TsVEvany Kanystry vlivem oslabení ochranné TA tablet (vládních radioprotektivních vlastnosti ozařovaného organismu bytosti, 2.). Vezměte v sluGnezdo 4 - Dva po- čaje penály, když člověk používá v piZOVOGO COLOR tablet (PA-CB mléko od krav pasoucích se na zaPAKET toaletním jednotlivce.

POZOR! PŘÍSLUŠENSTVÍ VNĚJŠÍHO PŘÍPRAVKU, VNITŘNÍ POVRCH

STERILNÍ, POUŽITÁ PRO APLIKACI HERMETICKÉ KVAPALINY.

2.3. NORMATIV č. 1 - UPLATNĚNÍ BALÍČKY INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY (PIP).

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Stážista leží, drží v ruce balíček. Na příkaz: "MALOOBCHOD PRO VÝVOJ!" Pracovník rozbalí balíček a připraví jej na první pomoc.

UPOZORNĚNÍ: obvaz se otevře tím, že se nataží závit, sešívá se skrz skořepinu papíru, druhá se rozvinou a obvaz se odstraní; v noci si můžete vzít ruce po obou stranách podložky, ale musíte použít ránu na stranu, kterou se vaše ruce nedotkly.

2.4. JINÉ PŘENOSOVÉ PROSTŘEDKY.

Další obvazy zahrnují: SMALL STERILE AND BIG DOWNS, MALÉ PAPÍRY MALÉ

Sterilní a VELKÝ, obvazy, sterilní a nesterilní v různých velikostech, je obvaz pevný obrys, tubulární pletené obvazy.

2.5. VŠEOBECNÉ PRAVIDLA ZBRANÍ.

PŘIPOJENÍ NÁROKŮ, MUSÍTE PODPORUJETE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

Při přenášení napomáháte poškozené části těla.

BEST držet v pravé ruce s SKY nahoru,. V LEVÉ - pro udržení kousnutí a vyhlazení pohybu obvazu.

BINT se vyválí, aniž by vzhlédl od povrchu těla, obvykle z leva do prava, každého dalšího kurzu nad předchozím polovinu.

KONČEČNÉ KONČETINY Z PERIPHERIE, ZVYŠUJÍCÍ ZDRAVOTNÝ KONEC NEZNÁMÝCH PRŮZKŮ.

Obvaz je aplikován příliš těsný (pokud není požadováno kompresivní bandáže), takže nenarušuje krevní oběh, ale ne příliš slabý, takže nesklouzne z rány.

2.6. INDIVIDUÁLNÍ ANTICHEMICKÝ BALENÍ.

Balíček se skládá z plochého skleněného láhve o objemu 125-135 ml, naplněného odplynováním a čtyřmi tampony. Celý obal je v pytlíku z celofánu. Provést částečnou dezinfekci je nutné otevřít obal, vyjměte lahvičku a tampon, odšroubovat láhev a její obsah zálivka podložky použity jako první, zvlhčit další, a tak dále, ale důkladně vyčistit mohly být infikovány a exponované části kůže, obličej, krk, ramena, nohy, stejně jako okraje límce a manžety sousedící s kůží.

POZOR! PRVNÍ OBRAZOVACÍ TĚLO A

Nosit masky, poté podávat protijed a pokračuje zpracování dalších infikovaných nebo podezřelých oblastí kůže a přilehlých pozemků uniforem.

2.7. NORMATIVE č. 12 - ČÁSTEČNÉ SANITÁRNÍ OŠETŘENÍ OTEVŘENÝCH KOŽENÝCH ČÁSTI

DEFICIENCE OB.

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Stážista je vedle oběti a drží si balíček v rukou. Na příkaz: "UHRADIT ZDRAVOTNÍ ÚPRAVA!" Produkuje částečnou dezinfekci pomocí PPI.

POZOR! Jehla do svalu, aby uvalila BYSTRVM přesazování pohyb verhnenaruzhnogo kvadrantu hýždí, na přední straně stehna nebo nadloktí, vytlačí obsah trubek a, bez pohybu

Prsty vyjměte jehlu. POUŽITÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA SE POUŽÍVÁ NA OBLEČENÍ INFEKCE.

2.9. NORMATIVE č. 11 - PŘÍPRAVA STŘÍKAČKY NA PŘÍPRAVU ANTIDOTE.

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Student v plynové masce leží vedle "oběti" ze strany hlavy a aplikuje injekční stříkačku. Podle týmu: „PŘIPRAVTE TUBE a stříkaček ENTER protijed“ se student připravuje injekční trubici a způsobuje, že propíchnutí jehly oděv (bez zavedení jehly do svalu).

POZOR! RANGE NESMÍ BÝT VYMÁT VODOU - TENTO NÁSLEDUJÍ INFEKCI. Není povoleno připustit přítomnost zachycujících antiseptických látek na povrchu povrchu. RANE NENÍ K DISPOZICI

POBYTE S PRÁŠKAMI, POUZE JEDEN OLEJ, NESMÍ PŘI PŘÍMO PŘÍSLUŠNĚ PŘI RYCHLÉM POVRCHU

APLIKUJTE DPH, - VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ VÝVOJ INFEKCÍ V ROZSAHU.

3.3. POSTOJ PROTI DOPRAVĚ.

POZOR! V CHEMIKÁLNÍCH ZPŮSOBECH OCE, PŘED UVEDENÍM SWINGU, BÝT VYVÁŽENÁ VODA (V RÁMCI 15-20 MINUT).

KRK KRUKU by měl být volný, ne příliš těsný, neměl by působit tlak na hrtan a způsobit udušení. Nejlepší je uložit takové obvazy, které se skládají z krčních obvazů s číslem 8 v kombinaci se záhyby kolem krku. Léze hrtanu jsou vždy doprovázeny porušením celkového stavu. Může se vyvinout šok. Bolest při polykání a mluvení, chrapot, potíže s dechem, kašel. Přítomnost hemoptýzy znamená poškození sliznice hrtanu. Opatření první pomoci jsou zaměřena na potírání šoku a krvácení. Je nutné, aby poškozená osoba vstoupila do analgetického léku, při zranění pokožky aplikuje aseptickou bandáž s hemoptýzou - na krku je studená.

6. Praktická síla na nos. Jedná se o pás tkáně nebo obvaz, jehož oba konce jsou podélně řezány. Poškození nosu často uzavřen, doprovázené krvácením z nosu, nosní deformity, porušení nosní dýchání, bolesti, až do vývoje šoku, otok a krvácení z nosu a okolní části obličeje. První lékařská pomoc spočívá v zastavení krvácení a použití obvazů.

3.5. NORMATIV č. 2 - PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ HLAVY.

PŮVODNÍ POLOHA: "Zraněný" a praktikant lže. Obvazové materiály a další prostředky poskytování první pomoci jsou v rukou stážisty nebo vedle něj. Když se obvaz aplikuje, čas se započítává od začátku oblékání do obvazu. Čas potřebný k odhalení ran není nezohledněn. Podle týmu: „první pomoci obvaz na pravé straně (vlevo) EYE (RIGHT (vlevo) EAR) na zakázku“ student zjistí ránu a začíná oblékání.

PROVĚŘENÍ ZVÍŘAT.

Pro bandáž břicha jsou používány širší obvazy. Vzhledem k tomu, že břicho obvazy nejsou tak často sklouzávány, mohou být bandážovány normálními spirálními pohyby. První rány jsou aplikovány v horní části břicha; následné pohyby, které musí pokrýt polovinu předchozích pohybů, jdou do dolní části břicha. U pravého stehna jsou aplikovány dokončovací úlohy. Když dokončíte obvaz na pravém stehnu, můžete provést několik pohybů.

3.7. NORMATIVE č. 3 - PRIMÁRNÍ OŠETŘENÍ NA HORNÍ A PĚTOVÉ CELKU.

PŮVODNÍ POLOHA: "Zraněný" a praktikant lže. Obvazové materiály a další prostředky poskytování první pomoci jsou v rukou stážisty nebo vedle něj. Když se obvaz aplikuje, čas se započítává od začátku oblékání do obvazu. Čas potřebný k odhalení ran není nezohledněn. Je povoleno obvazovat oblečení. Příkazem:

"PRIMÁRNÍ PŘEČTĚNÍ STÁTU TŘETÍ BUNKY!" Trainee detekuje zranění a pokračuje v aplikaci bandáže.

3.10. NORMATIVE č. 4 - PRIMÁRNÍ OBLOŽENÍ NA SPODNÍCH KONČETINÁCH

PŮVODNÍ POLOHA: "Zraněný" a praktikant lže. Obvazové materiály a další prostředky poskytování první pomoci jsou v rukou stážisty nebo vedle něj. Když se obvaz aplikuje, čas se započítává od začátku oblékání do obvazu. Čas potřebný k odhalení ran není nezohledněn. Na příkaz: "PRIMARY SWINGING TO PUT!" Trainee detekuje zranění a pokračuje aplikovat bandáž.

4. PRVNÍ ZDRAVOTNICKÁ PÉČE PRO BLEEDING A

TRAUMATIC SHOCK.

4.1. TYPY BLEEDINGU.

RŮZNÉ ARTERIÁLNÍ, VENOVÉ A KAPILÁRNÍ BLEEDING.

4.2. PRVNÍ POMOC PŘI BLEEDINGU.

K METODÁM DOČASNÉHO ZASTAVENÍ BLEEDINGU:

NÁKLADOVÁNÍ POŠKOZENÉ ČÁSTI TĚLA VYŠŠÍHO POSTAVENÍ VZTAHUJÍCÍ K MĚSTĚ;

TLAKU BÍLOVÉ PLAVIDLA V OBLASTI ŠKODY, JEŽ POMALUJE DOWN;

ZPŮSOBENÍ ARTERIE PRO EXPEDITION;

ZASTAVENÍ BLEEDINGU PŘIPOJENÍM KONSTRUKCÍ V POLOHĚ MAXIMÁLNÍHO SKLADOVÁNÍ NEBO

VLIVUJÍCÍ DO SPOLEČNOSTI;

KRUHOVÉ OBRÁBĚNÍ LIMBU;

ZASTAVENÍ BLEEDING CLINAPPING BLEEDING plavidla v rozsahu.

4.3. ZAVĚŠENÍ ARTERIÍ PŘIPOJENÍM KONSTRUKČNÍCH KONSTRUKCÍ V KONKRÉTNÍ POLOHĚ.

Ohebnost končetiny v kloubu je účinná za podmínek fixace ramena ohnutého na končetinu v kolenním kloubu s krvácením z předloktí nebo ruky; nohy - v kolenním kloubu s krvácením z holeně nebo nohy. V případě vysokého nepřístupného poškození femorální tepny je nutno stehenní kloub fixovat na břicho s maximálním ohybem končetiny v kolenním a kyčelním kloubu. Ohnutý končetin je upevněn pásem nebo obvazovým obvazem.

4.4. ZVYŠOVÁNÍ HLADINY STABILIZACE HLINÍKU.

VLAS NEJSOU VRSTVY ​​DOBU NEŽ 2 HODINY NA DOLNÍ KONCOVÉ A NA 1,5 HODIN - ONUPPER. Zvýšení trvání turnaje je nebezpečné kvůli nekróze končetiny. POKUD SE UKONČÍ

ZASTAVENÍ ZASTAVENÍ PRO JAKÉKOLIV DŮVODY, NAPIŠTE POTŘEBA 10-15

MIN SVAZKU PULL obnovit arteriální prokrvení končetiny (tepenného krvácení během tohoto období upozornit prst, tlačící na tepny) a dal opět o něco vyšší nebo nižší než v místě, kde byla původně. V následném IF NUTNÉ Odmontujte postroje opakuje WINTER Po 30 minutách v letních měsících - po 50-60 minutách.

PŘÍPRAVA HYGIENU NA KRK. Aplikujte turniket na krk (s krvácením z karotidové arterie) s barem nebo podpaží zdravých bočních středisek zřídka. Pokud se však tato metoda používá k zastavení krvácení, použijte Cramerovu pneumatiku (která slouží jako rám), která se aplikuje na zdravou polovinu krku. Vytahuje se na turnaj, který rozdrtí gázu a stlačuje nádobu z jedné strany. Při nepřítomnosti pneumatiky můžete použít rameno na zdravé straně jako rám, který se položí na hlavu a obvazuje.

4.5. NORMATIV č. 5 - ZNIČENÍ GUMOVÉHO STABILIZAČNÍHO ČLOVĚKA.

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Stážista se nachází v blízkosti "zraněných", drží rukojeti v ruce (pokud to podmínky dovolí, je povoleno pomoci sedět). Na příkaz: "HURD TO PUT!" Účastník použije turnaj. Plnění této normy končí upevněním postroje.

Při nepřítomnosti speciálního turnička může být kruhové tahání končetiny provedeno pomocí GUMOVÉ TUBE, PÁSY, PATCH, MATERNÁLNÍHO KUŽE. Je třeba si uvědomit, že hrubé tuhé předměty mohou snadno způsobit poškození nervu.

Při aplikaci zkroucení se dodržují stejné bezpečnostní opatření, jako při aplikaci gumového hemostatického svazku.

4.6 NORMATIVNÍ Č. 6 - OZNAČENÍ ŠKROBU S COSMOU A OSTATNÍ DENNÍ PRODEJE.

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: Stážista leží v blízkosti "zraněných", drží šatku nebo jiné improvizované prostředky k zastavení krvácení (pokud to podmínky dovolí, je povoleno pomoci při posezení). Na příkaz: "ZAVŘÍT STRIKE!" Účastník přináší twist. Výkonnost standardu končí fixací zkroucení.

4.8 SKUPINY KRV.

V krvi, různými proteiny (aglutinogeny a aglutininy), kombinace

(DOSTUPNOST NEBO ABSENCE), KTERÉ JSOU ZÍSKANÉ A ZÍSKANÉ 4 KRMIVÉ SKUPINY. KAŽDÁ SKUPINA je dána

KONVENČNÍ SYMBOL: 0 (I), A (II), B (III), AB (IV).

4.9 TRAUMATIC SHOCK.

4.10. PRVNÍ POMOC NA SHOCK.

Při nárazu je první pomoc účinnější než dříve. Není-li pro zraněného zraněna žádná lék proti bolesti. Měla by být zaměřena na odstranění příčin šoku, můžete dát malý (20-30 ml) alkoholu, vody nebo snížit bolest, zastavit umírání.

VOTECHENIYA, přijmout opatření, která zajistí následující důležitých úkolů první pomoc yavVAYuSchIH zlepšení dýchání a srdeční DEYA- chtějí založit organizaci co nejdříve dopravních poTELNOSTI a varuje Obecně Chladící utrpení v nemocnici. Nejlepší dopravu). Rowan ve speciálním resuscitační zařízení je dosaženo dává pacientovi nebo po- Torah může být provedena účinná opatření bolestí koUmenshenie.

Uvedené nedostatky končetiny pozici, na které by měl mít na paměti, méně podmínky, že prevence šok je lepší než zisk pro Vij chování bolest spolehlivé fixace ošetřené, takže když první polupovrezhdennoy pomoc tělo, chata léky proti bolesti. by mělo být provedeno

VODY PROTI SHYKU PROPHYLAXISU.

Snížení bolesti.

PŘÍPRAVA VNITŘNÍCH KAPALIN.

Tvorba závodu a ticho kolem osoby.

DOPRAVA NA ZABEZPEČENÍ ZDRAVÍ.

POZOR! BURZA S SHOCKEM BEZ ZASTAVENÍ ZASTAVENÍ NEBEZPEČÍ, SO

BUDE RYCHLÉ ZASTAVENÍ NAPLNĚNÍ - INSTRUKOVAT VLAS, ZA CHIRURGII A DR.

5. PRVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE PRO ZAHÁJENÍ,

STRIKE VZTAHY A VLASTNOSTI.

Na místě vzniku modřiny se rychle objeví otok a mohou se objevit modřiny (modřiny). Při prasknutí velkých cév pod kůží může dojít k akumulaci krve (hematomu). PRO CHYBU, PŘED VŠEM, VYŽADUJEME VYTVOŘIT

VŽDY POŠKOZENÝ TĚLO. V OBLASTI ÚJMY nezbytné zavést tlakový obvaz, poskytnout tuto oblast polohy těla vyvýšen, což přispívá k ZÁNIKU

DALŠÍ INFLAMAČNÍ PLÁŠTKA V MALÝCH TKANINÁCH. PRO REDUKCI BĚHY A INFLAMMATORY

FENOMENY SE APLIKUJÍ NA SEDA CHLADICÍHO CHLADIČE - BLOW WITH ICE, CHLADENÁ KOMPRESE.

5.2. STRECHY A ROZDĚLENÍ.

Protahování je charakterizováno výrazem ostrých bolestí, rychlým vývojem otoku v oblasti trauma a významným

porušení funkcí kloubů. Při roztahování kravat je většinu času umístěn kolík, který upevňuje kloub. Když se rozbít šlach, vazů, první pomoc je vytvořit ILL úplný odpočinek, uvalení pevně obvazem na ploše poškozeného kloubu.

Poškození kloubu, při kterém klouby kostních konců dotýkajících se v jeho dutině jsou přemístěny při výstupu jednoho z nich přes prasknutí z kloubní dutiny do okolních tkání, se nazývá dislokace.

5.3. ROZDĚLENÍ.

E dislokace příznakem je bolest v končetinách, těžká kmen (retrakce) oblasti, absence aktivních a pasivních pohybů nemožnosti ve společném, končetiny fixaci v nepřirozené poloze, nelze opravit, změnu délky nohy, častěji jeho zkracování. První pomoc: STUDENÁ na oblasti poškození kloubů, spotřeby analgetik, znehybnění končetiny v poloze, ve které je přijato po zranění.

POZOR! STANOVENÍ OCHRANY - LÉKAŘSKÝ POSTUP. Nesnažte se RIGHT podvrtnutí, jak se někdy těžké určit, vykloubení či zlomení, tím více, že je často doprovázena dislokace zlomenin a zlomenin kostí.

6. PRVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE V KOSTNÍCH KRVÁCH.

Fraktura je porušení integrity kosti. Zlomeniny jsou rozděleny do uzavřené (bez poškození kůže) a otevřený, ve kterém dojde k poškození zlomenin pokožky zóny. Zlomeniny jsou různé formy: příčný, šikmý, spirála podélně. Pro zlomenina je charakterizována: ostrou bolest zhoršila jakéhokoliv pohybu a zatížení končetiny, změna polohy a tvaru končetin, narušení jeho funkce (neschopnost použít samozřejmě), vzhled otoky a modřiny v oblasti zlomeniny, zkrácení končetin, patologické (abnormální) válcování kostky.

6.1. ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PRO PRVNÍ POMOC NA KOSTNÍCH FRACTURES JSOU:

VYTVÁŘENÍ BONELESSITY KOSTÍ V OBLASTI PISTELU.

PROVÁDĚJÍCÍ OPATŘENÍ PROTI BOJI PROTI SHOCKU ALEBO JEHO PREVENCE.

ORGANIZACE VNITŘNÍHO DODÁNÍ ZÁVAZEK NA ZDRAVOTNICTVÍ.

Rychlá tvorba kostní nehybnosti v oblasti zlomeniny - imobilizace snižuje bolest a je hlavním předpokladem prevence šoku. Imobilizace končetiny se dosahuje zavedením transportních pneumatik nebo pneumatik z improvizovaného pevného materiálu.

POZOR! TLAK PNEUMATIKY MUSÍ BÝT PROVEDENÁ PŘÍMO V místě nehody

A PO TÉTO DOPRAVĚ PACIENTA POUZE.

synové, dno - na zdravou nohu.

PROVÁDĚNÍ IMOBILIZACE DOPRAVY MUSÍTE NÁSLEDUJETE NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

PNEUMATIKY MUSÍ BÝT SPOLUHNĚ PODPOROVANÉ, DOBRÉ URČENÍ OBLASTU PERELOMU.

Pneumatiku nelze položit přímo na otevřený konec, poslední v předstihu

MUSÍME POVINNOST PODPORUJTE VODU NEBO JAKOUKOLIV TKANU.

VYTVOŘENÍ FLEXIBILITY VE PERELOMU MUSÍTE VYTVÁŘIT FIXACU DVA PŘÍSLUŠENSTVÍ A

POD místě zlomeniny (například, soustružení noze zachycuje kotníku a kolenního kloubu) v poloze pohodlné pro pacienta i pro přepravu.

AT FRACTURES OF THIGH je opravit veškeré zaměstnání nižšího konce (Kneen, Golystyphy se zotavil).

Prevence šoku a dalších běžných jevů je do značné míry zajištěna správnou fixací poškozených kostí.

6.2 NORMAČNÍ Č. 7 - PNEUMATIKY LEPIDELNÉHO MATERIÁLU.

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: když je pneumatika umístěna na rameno, "zraněný" sedí na zemi a praktikant pracuje v poloze, která je pro něj vhodná. Pneumatika je umístěna na oblečení (doba montáže pneumatik je v normě, obložení není předem vyžadováno, pneumatika se nachází vedle stážisty). Na příkaz: "SHOO NA ROLE (INTERNETOVÉ), KTERÁ JE PUTOVÁ!" Stážista ukládá pneumatiku. Výkonnost standardu končí zavěšením ruky na šátku (bandáž, opasek).

6.3 Norma č. 8 - Dopad na dolní konec pneumatiky KRAMER.

PŮVODNÍ POSTAVENÍ: když je pneumatika umístěna na spodní končetině, zraněná osoba leží na zemi a praktikant pracuje v vhodné poloze pro něj. Pneumatika je umístěna na oblečení, doba montáže pneumatik je v normě, oblečení se nevyžaduje předem, pneumatika je vedle stážisty. Na příkaz: "PNEUMATICKÝ PNEUMATICKÝ TYP!" Účastník uloží pneumatiku

6.4. POŠKOZENÍ VLASTNÍCTU A BRAIN.

Největším nebezpečím při poranění hlavy je poškození mozku. Přidělit následující poškození mozku: ZTRÁTY, ZEMI (KONTUSIA) A SLASHING.

U traumatu mozku jsou charakterizovány obecné mozkové příznaky: závratě, bolesti hlavy, nevolnost a zvracení.

Nejčastější otřesy mozku. Hlavní příznaky: ztráta vědomí (od několika minut do jednoho dne nebo více) a retrográdní amnézie - oběť si nemůže vzpomenout na události, které předcházely traumatu. Při modřinách a stlačení mozku se objevují příznaky ohniskových lézí: poruchy řeči, citlivost, pohybové limity, mimika atd.

První pomoc je vytvořit mír. Oběti mají horizontální polohu. Na hlavu se aplikuje bublina s ledem nebo hadříkem navlhčeným studenou vodou. Pokud je oběť v bezvědomí, je nutné vyčistit ústní dutinu hlenu, zvracet a dát ji do pevně stabilizované polohy.

Tím je zajištěna dobrá imobilizace hlavy a zabraňuje vzniku asfyxie způsobené vyvržením jazyka a aspirací s zvracením.

Před transportem oběti s poškozením čelistmi by měl produkovat imobilizaci čelistí: v dolní čelisti zlomenin - uvalením skluzem obvaz na zlomeniny horní - zavedení čelistí mezi pás překližky nebo pravítka a upevnění na hlavě.

POZOR! Přeprava obětí v mysli se zraněním hlavy, poškození kostí lebky a mozku by měly být prováděny na nosítkách ležela na

SPIN. DOPRAVA SMRTI V NEBEZPEČNÝCH PODMÍNKÁCH MUSÍ BÝT IMPLEMENTOVÁNA

POZICE NA STRANĚ.

6.5. FRUČNICTVÍ RYBY.

Zlomenina páteře je velmi vážným traumatem. Znamení je nejsilnější bolesti zad s nejmenším pohybem. Oběť musí vytvořit klid a položit ji na plochý pevný povrch - dřevěný štít, desky. Stejné objekty se používají pro imobilizaci dopravy.

BEZ ABSENCE BOARDU A V NEZABĚJÍCÍM STAVU, DOPRAVĚ

Oběť se provádí na punčoch v poloze nohy na zvířeti.

POZOR! NIKDY PODEZŘELÝ oběť zlomenin obratlů saze a dal na nohy.

6.6. KOSTA KOSTI TANGU.

Pearl pánevní kosti - jeden z nejzávažnějších úrazů kostí jsou často doprovázeny poškození vnitřních orgánů a nárazům. Pacient by měl být naskládány na rovný pevný povrch, nohy ohnuté v kolenních a kyčelních kloubů, hip SEVERAL rozvod ve směru (poloha srdcovky), pod koleny těsných PUT kuliček polštářů, přikrývek, plášť, Sen a T.

D. VÝŠKA 25-30 SEE.

7. PRVNÍ ZDRAVOTNÍ POMOC V DLOUHODOBÉM

ODSTRANĚNÍ ROZŠÍŘENÍ.

Syndrom dochází v důsledku prodlouženého stlačení končetiny těžkým předmětem. Poziční stlačení může být s prodlouženým (více než 6 hodin) přítomností oběti na pevném povrchu v jedné poloze.

Syndrom může nastat u obětí s poškozením kostí, kloubů a vnitřních orgánů.

7.1. Závažnost závažnosti kompresního syndromu.

Mimořádně těžké, např. Se snížením dolních končetin po dobu 6 hodin.

STŘEDNÍ GRAVITA, POKUD SE POUŽIJÍ POUZE SVĚTLO NEBO HŘÍDLO O 6 HODIN.

SVĚTLO, PŘED MALÝMI ORGÁNY TĚLA PRO 3-6 HODIN.

Symptomy komprese mohou být následující stavy oběti: RUČNÍ ALEBO STUDENÉ STŘECHY NA KOŽE,

POKRAČUJTE SE S BLUE SHARP, PREVENTIVNÍ CITLIVOST JE SNÍŽENÝ NEBO ZNÍŽENÝ. POZASTAVENÍ SE ZVYŠÍ BUDĚJŠÍ A NESTABILNÍ BOLOU; Kvetoucí červená barevná lak.

Pokud není končetina uvolněna ze stlačení, může být celkový stav oběti uspokojivý.

POZOR! release LIMB bez škrtidlo může vyvolat prudké zhoršení trpěl, se ztrátou vědomí, inkontinence.

Hlavním úkolem první pomoci při stlačení je organizace opatření k získání obětí z těžké váhy, která ho zasáhla. Bezprostředně po osvobození od závažnosti, aby se zabránilo příjmu do krve jaderných produktů

Rozpad poškození tkáně určitě na poraněnou končetinu je nutné uložit cop co nejblíže k základně as

PŘI ZASTAVENÍ ARTERIÁLNÍHO BLEEDINGU NEPOUŽÍVEJTE LIMBY

BUBBLES S ICE, SNĚŽE NEBO LÁTKY, ZAHRADENÁ S STUDENOU VODOU.

Poškozené končetiny jsou imobilizovány pneumatikami. U obětí se často v okamžiku traumatu obtížný celkový stav - šok rozvíjí. Pro boj s šokem a pro jeho prevenci by měla být oběť zahřátá, může jí být podáván malý alkohol nebo

HOT KÁVA, ČAJ. S PŘÍLEŽITOSTÍ - VLOŽTE PÉČE O KARTU NEBO

DROG (MORPHINE, OMNOPON - 1 ML 1-PERCENTNÍHO ROZTOKU). AFFECTED

Aby se okamžitě dopravila do terapeutického zařízení v poloze nohou.

7.2. NORMATIVE č. 13 - EXTRAKCE Z POŠKOZENÝCH PROSTOR A MANIFESTACÍ S NÁPADEM

SANITARY LAMPS.

ZÁKLADNÍ INFORMACE: "zraněný" je v hloubce 1,5-2 metrů. Vyškoleni společně na příkaz "EXCLOSIVE PŘEDLOŽENO Z WREATH!" Extrahujte "zraněné" jedním z metod, které jsou jim známy.

8. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC S HOŘÍKY A

Naléhavé.

8.1. PRVNÍ POMOC LÉČIVÉ PÉČE V BURNS.

Burn - poškození tkáně způsobené místními tepelnými, chemickými, elektrickými nebo radiačními účinky. Existují čtyři stupně popálení:

BURT 1 ° (ERITEMA) je vyjádřen slzami kůže, tkáně a břicha.

BURNE 2 DEGREES (VZDĚLÁVÁNÍ BUBBLŮ) CHARAKTERIZOVANÉ ROZVOJEM VYŠŠÍ VYŠETŘENÉ S VÝRAZNOU REAKCÍ.

ZPŮSOBENÍ 3 stupňů (NECROSIS) způsobuje lýzu všech kožních vrstev.

ZPŮSOBEM 4 STROPŮ (STOMATOLOGIE) VZNIKUJE VLIV VLASTNÝCH TEPLOT V MATERIÁLU.

První pomoc by měla být zaměřena na zastavení vlivu vysoké teploty na oběti: měli uhasit plameny na oděvu, odstraňte oběť z tepelného zóny odstranit z kůže a doutnající ostře vyhřívané oblečení. ZABRÁNĚNÍ OBLEČENÍ Z KŮŽE NENÍ NUTNÉ; Ona je rozřezána kolem oblečení a na zbytek oblečení přiloží aseptickou sponu. Aplikace suchého aseptického obvazu zabraňuje infekci hořlavého povrchu.

POZOR! NESMÍTE UMÍSTĚNÍ JAKÉHOKOLIV ZAŘÍZENÍ, POUŽITÍ

K vyhořelým rukám, k tomu, aby se manžety puchýřů, otevřela přívrženci na místě

VYUŽITÍ ODĚVNÍCH ČÁSTÍ OBLEČENÍ A také MAZÁNÍ POVRCHU HOŘÁKU S TUKEM (VAZELIN, ZVÍŘAT NEBO

RASTLINNÝ OLEJ A DR. ) A PŘIJÍMÁTE SI PRÁŠKU.

Oběť by měla být umístěna do situace, kdy se má bát méně věcí

BAREVU, TEPELNÉ PROTI KRYTU, DÁLE BUBBLE VELKÁ KVAPALINA. S EXTENSIVE BURNS

Bylo lepší, aby se oběť stala čistou, profilovanou švadlenou.

Chemické popáleniny vzniknout v důsledku expozice těla koncentruje kyselinami (kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina octová) a zásady (hydroxid draselný a hydroxid sodný, amoniak, pálené vápno), fosforu a některé těžké kovy (dusičnan stříbrný, chlorid zinečnatý, atd.)..

PRVNÍ POMOC V CHEMICKÝCH ZPŮSOBECH ZÁVISÍ NA TYPECH CHEMIKÁLIÍ. AT

POŽÁRY S KONCENTROVANÝMI KYSELINAMI POVRCHOVÉ POVRCHY POTŘEBUJÍ NA 15-20

MIN. UMÍSTĚNÍ COLD WATER. ZPRACOVÁNÍ NADVĚTLOVÉHO POVRCHU, KTERÝ BUDE INSTALOVANÝ ASEPTICKÝM.

S popálení fosforu vypálené těleso musí být ponořen do vody, pod vodou k odstranění fosforu tyče kusů, vata, atd.. Potom se povrch hořet v blízkosti suché sterilním obvazem.

8.2. PRVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE V TKANINÁCH.

Při dlouhodobém vystavení nachlazení, zejména při nepříznivých podmínkách (únava, vyčerpání, těsné boty, intoxikace), dochází k specifickému poškození tkáně. NEJVYŠŠÍ FREKVENČNÍ PRŮŘEZUJÍCÍ PRSTENY RUKOU, POJMŮ, NOSE, URČÍ, STOPNÝCH NOHŮ.

Omrzlina je způsobena reakcí cév na chlad, kvůli které se stěny cév omezují, což vede k zastavení krevního oběhu a tvorbě trombů. Výsledkem je tkáňová nekróza a gangréna.

Různé čtyři vady.

Při omrzlině má postižená oblast bledě modrou barvu s tmavými puchýřky (s omrzlinou stupně II a vyšším), studená na dotek. Není přítomna bolest a tepelná citlivost.

PRVNÍ POMOC PRO FROZENÍ MUSÍ BÝT ZAHRNUTÁ V OCHRANĚ ZDRAVÍ

ZVLÁŠTĚ ZMRAZENÝ PLOT V TEPELNÉ LOŽISTI, PRACHOVÉ NOŽE) RUKAVICE) S MULEM A VEDENÍ

MASÁŽ PŘEDÁVÁNÍ. Pacienti trpí horkými nápoji. PO OBNOVĚNÍ

Cirkulační cévy jsou ošetřovány alkoholem a na zmrazeném místě leží aseptické teplo. Všechny oběti, s výjimkou obětí s 1. stupně omrzliny, jsou hospitalizovány.

9. ZDRAVOTNÍ POMOC PŘI PŘÍSTUPU

9.1. ELEKTROTRAFICKÉ A DEFLEKCI SVĚTLA.

POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ELEKTRICKÉHO PROUDU VELKÉ ENERGIE NEBO SVĚTLA

- VÝHRADA ATMOSFÉRNÍ ELEKTRICKY, HOVORY ELEKTRICKÝM TRAM. Elektro-poranění způsobuje místní a celkové poruchy v těle. MÍSTNÍ - VÝBUŠNÉ ŽÁROVKY TAVATELŮ. VÍCE NEBEZPEČNÉ

Všeobecné účinky: ztráta vědomí, ztráta tělesné teploty, zástava dechu, hluboký tlak srdce, paralýza.

POZOR! Okamžitě zastavit činnost elektrického proudu u postiženého. PŘIJÍMAJTE NA OBĚT NEOPRÁVNĚNÝCH HANDŮ BEZ ZNEČIŠTĚNÍ

VODY JSOU NEBEZPEČNÉ.

MÍSTNÍ ŠKODY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNY A ZAVŘENY POBYTEM, KTERÉ JSOU VE SPRACOVANÝCH. VŠECHNY FAKTY,

S ELEKTRICKÝM DOPRAVEM, BUDE HOSPITALIZACE.

Při závažném společné jevy, doprovázený poruchou nebo zástavě dýchání, jediným účinným opatřením první pomoc je okamžité umělé dýchání, někdy během několika hodin. S pracovním srdcem umělé dýchání rychle vylepšuje stav pacienta, kůže získávají přirozenou barvu.

PRVNÍ POMOC PŘI ZASTAVENÍ SRDCE MUSÍ BÝT ZAČÁTNĚ JEDNODUCHÉ. JE VYKONÁVAJÍ

Současné dýchání a vnější masáž srdce s frekvencí 60 krát za minutu. O ÚČINNOSTI MASÁŽE OČEKÁVÁNÍ VZNIKU PULZU VE SPLATNÝCH ARTERIÁCH.

9.2. Ohřev a ochucení.

Ne úplná dodávka kyslíku do plic se nazývá udušení. Stav terminálu tak přichází rychle během 2-3 minut. Asfyxie může nastat následkem stlačování dýchacích cest. Stlačení laryngu a průdušnice se nazývá zadusení, plnění dýchacích cest vodou utopením. Asfyxie vzniká během plnění hlenu v dýchacích cestách, vomitus, zemi, což má za následek uzavření hrtanu nebo jazyka cizího tělesa, ochrnutí dýchacího středu působení toxických látek, nebo přímým poranění mozku.

Při odstraňování vody z vody je třeba dbát na opatrnost. PŘIHLÁŠENÍ NA TO

MUSÍ BÝT ZPĚT. TĚSTOVAČE NA VLASY NEBO BATOHY, MUSÍTE DOLŮ NAHRAZIT DOLŮ

OSOBA A PŘEJDĚTE KRABIČCE, NEPŘEHLÍŽEJTE JEHO, ABY SAMOSTAL.

POZOR! PRVNÍ POMOC POMOCI SUFFERU MUSÍ POUŽÍVAT IMMEDIATELNĚ PO ODSTRAŇOVÁNÍ OD VODY.

Oběť je umístěna s břichem na ohnuté koleno 16-20 krát za minutu. V nepřítomnosti srdeční pomoci deyazyvayuschego tak, aby hlava byla ve stejnou dobu nezbytnou k provádění telnosti naruzhnizhe hrudi, a jakýkoli kus látky se odstraní ny masáž srdce. Pro větší účinnost iskusiz dutiny ústní a hltanu vody, zvracení, řasy. vládní dýchání je nutné uvolnit oběť od té doby několika prudkých pohybech, které brání sdavliva- oblečení. Yuschimi umělé dýchání a hrudníku, se snaží odstranit vodu z jednocestné OUTDOOR Masáže srdcích BE PROVOhei a průdušky. Pokud nechcete okamžitě začít se ukázalo trvání DIT pro několik výchozích první pomoci oběti, ochrnutí DY- COB, do té doby, dokud obnovit SAHATELNOGO CENTER dojde během 4-5 MOSTOYATELNOE dechu NORMAL Sernin. STŘEDNÍ ČINNOST STOP DEKORATIVNÍ ČINNOSTI ALEBO NEPOUŽÍVEJTE V 15 MIN. Po osvobození pneumatických PU nezaměnitelných známky vody BIOLOGICKÉ Tay oběti se položí na plochý po- SMRT.

a při nepřítomnosti dechu začínají uměle rozvíjet první dýchání jedním ze známých metod s rytmem udušení.

10. PRVNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE O ZTRÁTU

POZOROVÁNÍ A NEBEZPEČNÉ CHEMIKÁLIE

V současné době v mnoha oblastech lidské činnosti jsou široce používány vysoce toxické látky (SDYAV), které mohou způsobit zkázu osob v případě nehody, po kterém následuje jejich emisí (únik), a během vojenských operací a teroristických útoků na jejich použití.

10.1. Otravné látky a kotle jsou rozděleny do skupin:

LÁTKY na aktuální organické sloučeniny na bázi síry, amoniaku, zkoncentruje orGENERATsIYu NERV- a přenos těžkých kovů, z nichž některé kovově Ganić kyselin a aldehydů.

Hybnost - neuronových Ly a jejich soli -.. rtuti, kadmia, niklu, narušují látky OBYADY (sirouhlík, organofosforový arsen, beryllium, atd Most meh látek (PCB metilhloskie sloučenina) používané v chemii těchto látek jsou zahrnuty v této skupině - čtení, methylbromid atd.). Zvláště špatný OM z nervově-paralytického průmyslu. Tato skupina je absence akce (NAP). Jedná se o nejvíce toxické látky, které mají okamžitou reakci na jed. Poškozeno ze známých OB. Dusivý a OBSCHEYADOVI- vyvíjí postupně, ale tyaKOZhNO blistr činidlo pátý akční (akrylonitril, těžké případy mohou vést k (trihlortrietilamin, hořčice, stejně jako oxid siřičitý, sirovodík, smrt.

koncentrované silné kyseliny ethylmerkaptan, oxidy dusíku). LÁTKY Mutagen, který

- kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina sírová a látky vyšších povlaků při vysokých teplotách). STVIA (chlor, fosgen, chloropicrin, rozklad bez přístupu vzduchu SUBSTITUTULY chlorid síry atd.). Páry amoniaku v oleji, uhlí a plastu. Jsou neobvyklé (vysoce koncentrované buňky mají proces dělení buněk v těle). ČINNOST: Synoviální neuronální a zadusící účinek. a vedou k rakovině, kyselině, oxidu uhelnatému, dinitrofrinu, dráždivým látkám a dráždivým onemocněním.

Nol, anilin, hydrazin, ethylenoxid, akce - chlorpikrin, insekticidy a pesticidy uhličitý, methyl alkohol, chlorkyanu, kovu, používaná v zemědělství, které poskytují celkový toksiche- ethylenoxidu, v pro- nebezpečných par sirouhlíku a mutagenní působení ispolzuskoe v měřítku stupnice. yuschegosya jako rozpouštědlo pro plastdanii otevřít kůže látka PSIHOHIMICHESKO- hmotnosti a kaučuky).

nebo inhalací aerosolu. Silný působící působící na mutagenní aktivity má centrální nervový systém (zejména relativní vlhkosti může být trvalá (nervy a blistru činidla), které si zachovávají pozoruhodné vlastnosti po dlouhou dobu. Fugitive (kyanidová sloučenina, fosgen), destruktivní účinek, který přetrvává během několika minut nebo deseti minut.

10.2. OBJEKTY NERVO - PARALYTICKÉ AKTIVITY.

Cestami proniknutí OM jsou pokožky, slizniční oči, dýchací cesty, trávicí trakt a povrch rány.

RŮZNÉ PROSTŘEDKY PROTI OBRÁBĚM NERVO - PARALYTICKÝCH AKCÍ.

Plicní nemoc se vyvíjí pod vlivem malých dávek (koncentrátů) OM. APPEARS

STÁT VELIKOSTI, FEAR OF FEAR, VŠEOBECNÁ EXCITACE, EMOČNÍ INSTABILITA,

SPÁNÍ SLEEPU, BARVY V LOBNÝCH PŘÍPADECH, WHISKEYS A SITUACE; BADNÁ VIZIBILITA VE VZDÁLENOSTI, ZPŮSOBENÍ V SILVICE. Dochází k rozvoji myopie (ředění žáka), posiluje se sekrece slin.

Průměrná závažnost léze se projevuje jevem bronchospasmu, zvýšený excitabilitou,

Chrupavé bolesti jsou doprovázeny potížím v důsledku nedostatečného vzduchu. FEAR,

Sliznice cyanotická vzniklé svalovou slabost, záškuby jednotlivých svalových skupin, obličej, oči, jazyk.

„Ministerstvo zdravotnictví Ukrajina Záporoží státní lékařské UNIVERSTET Interního oddělení №2 MODUL 2. Východiska pro diagnostiku, léčbu a prevenci respiračních onemocnění Studie vést k praktickému výcviku v interní medicíně 5. ročník studentů lékařské fakulty Záporoží Entity Developer: Záporoží State Medical University MZ Ukrajiny. Překladatelé: Vizir V.A. hlavu. Kazatelna d.med.n. Professor Prikhodko IB "

„Vláda rozpočet vzdělávací instituce vyššího vzdělání“ Irkutsk State Medical University „Ministerstva zdravotnictví Ruské federace (Medical University IS MU ruské ministerstvo zdravotnictví), odbor ochrany zdraví a výživy mikrobiologické kontroly kvality potravin a hygienického režimu na potravinářských podniků MANUÁL I. Yu Tarmaeva, A.V. Boeva ​​Irkutsk IS MU UDC 614,31: 642,5 (07) 36,99 + 51,23 LBC T20 Doporučená MSC Medical University. "

"Obsah 1. Obecná ustanovení 1.1. Úvod 1.2. Normativní dokumenty, které jsou základem aspirantského programu 1.3. Obecná charakteristika směru výcviku 31.06.01 Klinická medicína 1.4. Charakteristika pracovní činnosti absolventů, kteří zvládli program postgraduálních 2. očekávané výsledky vývoje postgraduální program (kompetencí) 2.1 Universal a všeobecnou odbornou způsobilost odborná způsobilost 6 2.2 2.3 2.4 Mapy postgraduální kritéria kompetence. "

„Ministerstvo zdravotnictví ruské Státní vzdělávací instituce vyššího profesního vzdělávání“ South Ural State Medical University „Ruské federace Ministerstvo zdravotnictví (MZ Medical University YUUGMU Rusko) schválených rektorem řád 23.06.2015 číslo 199 vstoupila v platnost dne 24. srpna 2015 elektronická verze PŘEDPISY o práci programu vyhrazena QMS P 04-2015 2015 Čeljabinsk elektronická verze QMS P 04-2015 OBSAH 1 Rozsah 2. "

"Ministerstvo školství a vědy VPO" Mari State University „Institute of Medicine a přírodních věd Leonid Žukov OP Vedernikov TM Bychenko G. Osmanov O. Léčivé rostliny rozmanitost forem života na vlastní učebnice Noah e Yoshkar Ola UDC BBK E5.ya7 58 F 860 Oponenti: NP Savinykh, Dr. Biol., Profesor Vyatka státní univerzity humanitních Kirov; A. A. Notov, Dr. Biol. Profesor, státní univerzita v Tveru, Tver; V. »

"Státní rozpočet Vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání" Severní státní lékařská univerzita "Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace Е.Р. Kornienko PEDAGOGICS Studijní příručka pro zahraniční studenty Arkhangelsk UDC 378.661 (075.8) BBK 74.484.7.73 K 67 Recenze: Т.С. Butorina, doktorka pedagogických věd, profesorka, vedoucí katedry pedagogiky, psychologie a odborné přípravy severního (arktického) spolku. "

„UDC 159.9: 331.101.3 Ve vztahu ke zdraví POLICE Primorye 1Kornilova DS 1Petrova YI, 1Asriyan OB II 1Cheremiskina Medical University "Vladivostok State Medical University" Ruské ministerstvo zdravotnictví, Vladivostok, Rusko (690002, Vladivostok, vyhlídka Ostryakova, 2), e-mail: [email protected] Tento článek prezentuje výsledky výzkumu týkající se zdraví zaměstnanců Primorský Territory policie. Význam studie je důsledkem zvýšené pozornosti. "

„Směrnice pro účtování AIS MLA preventivní, přípravné a pravidelné lékařské prohlídky dětí a mladistvých (verze 1.6, 2015), normativních dokumentů o organizačních záležitostech: Pořadí Ruské federace Ministerstva zdravotnictví ze dne 21.12.2012 čísel 1346n“ Na pořadí průchodu lékařské vyšetření nezletilých osob, včetně pro přijetí do vzdělávacích institucí v období přípravy v nich „; FFOMS pořadí od 01.12.2010 №230 (ve znění pozdějších předpisů FFOMS objednávky od“.

„Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace státního rozpočtu vzdělávací instituce dalšího profesního vzdělávání“ ruský vzdělávací, vědecké a metodického centra pro pokračující lékařské a farmaceutické vzdělání „Ruské federace Ministerstvo zdravotnictví státní rozpočtovou vzdělávací instituce vyššího profesního vzdělávání“ Ryazan State Medical University pojmenovaný po IP Pavlov "ministerstva. "

„Státní rozpočet vzdělávací instituce vyššího vzdělání“ Kuban State Medical University“, Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace (Medical University KubGMU ruské ministerstvo zdravotnictví) Department of Emergency Medical Care, mobilizační přípravy zdravotnictví a medicína katastrof FPC a PPP urgentních stavů v endokrinologii příručce je určen pro lékařské ambulance pomoc, klinické stáže a obyvatele studentů. "

"Zdravotní oddělení Ivanovského kraje Regionální státní rozpočet Odborná vzdělávací instituce" Shuya Medical College "PRACOVNÍ PROGRAM VZDĚLÁVACÍ DISCIPLINY VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE VĚD. 09 ekologie (název disciplíny) vzdělávací program pro odborníky na střední úrovni ve speciálních 34.02.01 „zdravotnická“ 2015 pracovním programu disciplíny DMO. 09. "EKOLOGIE" je vyvíjena na základě GEF sekundárního (úplného) všeobecného vzdělávání (vyhláška č. 413 ze dne 17. 05. 2012), c. "

„Ministerstvo zdravotnictví a sociálního rozvoje Arkhangelsk Kraj Stát autonomní vzdělávací instituce středního odborného vzdělání v regionu Arkhangelsk jen“ Arkhangelsk Medical College „(Gaou SPO JSC“ AMC „), pořádání tématických třídě hodin v odborných vzdělávacích institucí Změněné ON Tikhonova Toolkit Doporučená vzdělávací a metodické sdružení Unie „Představenstvo středních odborných institucí. "

"Disciplína" Epidemiologie, vojenská epidemiologie "je vyučována na oddělení hygieny a lékařské ekologie a infekčních nemocí. Základní literatura 1.Vlasov V.V. Epidemiologie: učebnice. příspěvek / VVVlasov. Druhý. Moskva: GEOTAR Media. 2005. 462 s. 2. Infekční onemocnění a epidemiologie: učebnice pro lékaře. VI Pokrovsky [a další]. 3. vydání, Rev. a další. Moskva: GEOTARMedia, 2013. 1007 p.3.Epidemiologie [Text]: učebnice: ve 2 svazcích / NI Bricaud [a další]. Moskva: Zlato. informovat. "

„Ministerstvo zdravotnictví Běloruské republice, Běloruská státní lékařské univerzitě Stomatologická klinika dětství dentální SURGICAL tréninkový nástroj MINSK 2009 616.31-053.2-08-039.57-089 UDC (075,8) BBK 56,6 I 73 D 23 doporučení Rady pro vědu a metodického univerzity v jako tréninkové manuály 26.03.2008, protokol N 7 Autoři: PhD. zlato. Sciences, Associate Professor AK Korsak. Kdy? zlato. Sciences, Associate Professor Kushner AN. Kdy? zlato. vědy; "

„Směrnice pro účtování AIS CHI klinické vyšetření děti-sirotky a děti ponechány bez rodičovské péče, včetně adoptovaných dětí (dcera), které bylo přijato do péče (opatrovnictví), příjem nebo pěstounské rodiny (verze 1.1, 2015), nařízení o organizační problémy: Ruské ministerstvo zdravotnictví řádu 11/4/2013 číslo 216n „o schválení klinického vyšetření děti-sirotky a děti ponechány bez rodičovské péče, včetně přijetí. "

„Medical University First Moscow State Medical University pojmenoval Sechenov, ministerstvo zdravotnictví Ruské federace, Fakulta pediatrie Ústavu hygieny dětí a mladistvých praktickému výcviku v hygieně potravin Část II metody pro hodnocení kvality potravin učební pomůcka pro studenty pediatrické fakulty Moskva - 2014 Autoři : MD, profesorem, odpovídající člen RAMS VR Kučmy, MD, profesora G. Gorelov Yu, Ph.D., N. "

„Obsah Všeobecné polozheniya.1.1 vzdělávací programy vyššího vzdělávání (OP IN), prováděné 4 vysoké školy na specializaci 060609.65 Medical kibernetika.1.2 normativních dokumentů pro rozvoj OP IN 4 specialita 060609.65 Medical kibernetika.1.3 Obecná charakteristika jednotlivých vzdělávacích programů vyšších 4 obrazovaniya.1.4 Požadavky Žadatel. Charakteristika odborných činností absolventa. 2.1 Oblast odborné činnosti absolventa. 5 2.2 Objekty. "

"GBUZ KO" Kemerovo Regionální vědecká lékařská knihovna "Vědecká knihovna Státního vzdělávacího institutu vyššího odborného vzdělávání KemGMA Roszdrava GUK" Kemerovo Regionální vědecká knihovna pojmenovaná po. V.D. Fedorova »Lékařská literatura (aktuální literatura literatury) Вып. 3 Kemerovo 2013 Současný ukazatel nově příchozích „Lékařská literatura“ publikoval Kemerovo regionální vědecká knihovna medicíny ve spolupráci s výzkumnou knihovnou KemGMA, Kemerovo krajské vědecké knihovny. V.D. Fedorov. Bibliografický index. "

„Medical University YUUGMU Ruské ministerstvo boje proti terorismu Čeljabinsk státního rozpočtu vzdělávací instituce vyššího profesního vzdělávání“ South Ural State Medical University „Ruské federace Ministerstva zdravotnictví (Medical University YUUGMU ruské ministerstvo zdravotnictví), zdravotní a bezpečnostní oddělení, medicína katastrof, ambulance a urgentní péče Oddělení topografické anatomie a operativní chirurgie boji proti terorismu manuál. "

„Prostředky státního rozpočtu vzdělávací instituce vyššího odborného vzdělávání“ Krasnojarsk State Medical University pojmenoval podle profesora VF Vojno-Yasenetsky „Ruské federace ministerstvo veřejného zdraví College of Pharmacy Počítače a COLLECTION ICT metodické pokyny pro studenty, mimoškolní (nezávislý) pracovat na specializované 34.02.01 - Ošetřovatelství - laboratorní diagnostiky 02/31/01 (full-time) Krasnojarsk UDC 004 (07) BBK. "


Předchozí Článek

Ignatova Tatyana Mikhailovna

Následující Článek

Kde se játra nachází osobně

Související Články Hepatitida